نشریه فیزیولوژی ورزشی و گروه‌های خاص یک مجله تحقیقاتی بین المللی با داوری است که به صورت فصلی به زبان انگلیسی و فارسی توسط دانشگاه محقق اردبیلی منتشر می‌شود. مجله پژوهش در فیزیولوژی ورزشی مقالاتی در زمینه تحقیقات و نظریه پایه در زمینه فیزیولوژی ورزشی منتشر می‌کند. موضوعات زیر در حوزه های اصلی تمرکز مجله قرار می گیرند: فیزیولوژی قلب و عروق، فیزیولوژی عصب و عضله، فیزیولوژی علم تمرین.

مجله پیرو کمیته اخلاق در انتشار است (COPE) و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد. تمام دست نوشته ها باید عاری از محتوای سرقت ادبی باشند. ویراستاران تشخیص سرقت ادبی نسخه های خطی را در مجله پژوهش در فیزیولوژی ورزشی بررسی می‌کنند. نسخه های خطی ارسال شده به این مجله از نظر سرقت ادبی، توسط ابزارهای تشخیص سرقت ادبی  Similarity Check / iThenticate  مورد بررسی قرار می گیرند.

http://gigalib.org/ithenticate.aspx?st=ithen&uni=

 

 قالب نشریه برای ارسال مقالات توسط نویسندگان

 فرم حق چاپ

فرم تعارض منافع