درباره نشریه

درباره نشریه
   فیزیولوژی ورزشی گروه‌های خاص یک مجله بین المللی وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی با دسترسی آزاد است. این نشریه  به صورت فصلنامه  از سال 1401 بصورت دو زبانه، زبان انگلیسی ( به عنوان زبان اول) و زبان فارسی ( به عنوان زبان دوم) منتشر می شود. این نشریه عضو کمیته بین المللی اخلاق نشر(COPE) است و مقالات نشریه با استفاده از نرم افزارهای سرقت ادبی (iTHenticate) مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین داوری مقالات بصورت بسته خواهد بود.
 
 فرآیند بررسی
بررسی اولیه در مرحله اول دستنوشته توسط سردبیر ساختاری و فنی نشریه از لحاظ انطباق با ساختار مقالات نشریه طبق راهنمای نویسندگان مورد بررسی قرار می گیرد. تکمیل فرم تعهدنامه نویسندگان مسئول و ارسال آن همراه با دستوشته در این مرحله ضروری است. در مرحله بعد دست نوشته جهت تایید موضوعی به سردبیر نشریه  ارسال می گردد.
داوری: دستنوشته بعد از تایید موضوعی توسط سردبیر و در صورت نیاز همکاران موضوعی سردبیر به داوری ارسال می گردد. داوری مقالات نشریه شامل داوری تخصصی (۲نفر) و داور متدولوژی و آمار (یک نفر) است.
نکته: تصمیم گیری نهایی در خصوص مقاله ارسال شده به داوری توسط سردبیر و  با لحاظ نظرات داوران و مشورت با هیات تحریریه انجام می شود.
پذیرش:  نامه پذیرش مقاله پس از انجام اصلاحات و تاییدیه داور نهایی، دریافت نسخه قابل ترجمه منطبق با شرایط راهنمای نویسندگان بر اساس زبا ن (انگلیسی یا فارسی) توسط سردبیر صادر خواهد گردید.
آماده سازی قبل از چاپ: دستنوشته پذیرش شده به بخش آماده سازی نشریه ارجاع می گردد. در این مرحله نسخه نهایی مقاله  بعد از آماده سازی به دو زبان مربوطه جهت تایید به نویسنده مسئول ارجاع خواهد گردید.
 
ملاحظات اخلاقی

  • تاییدیه اخلاقی از دبیرخانه های کمیته اخلاق کشوری مستقر در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی (کد اخلاقی مصوب) در هنگام ارسال مقاله الزامی برای تمامی مقالات به جز مقالات مروری الزامی است که باید در بخش انتهایی مقاله تحت عنوان "تاییدیه اخلاقی" اعلام گردد. 
  • کد ثبت کارآزمایی بالینی برای تمامی مقالات بالینی در هنگام ارسال مقاله الزامی است که باید در بخش روش پژوهش بعد از ذکر نوع پژوهش اعلام گردد.
 همه نویسندگان می بایست حائز همه شرایط نویسندگی  به طور همزمان به شرح زیر باشند:
  • شرط اول: ارایه ایده پژوهشی "یا "طراحی مطالعه "یا" جمع آوری داده "یا "آنالیز داده ها  
  •  شرط دوم: نوشتن نسخه مقاله یا بازبینی اولیه
  • شرط سوم: تایید نسخه نهایی مقاله
  • ذکر هر گونه تعارض منافع ازجانب نویسندگان و داوران نشریه الزامی است.
  • ذکر جزییات مربوط به اخذ رضایت آگاهانه در مطالعات بالینی در بخش روش مقاله ضروری است.
  • تصمیم گیری در خصوص موارد اخلاقی شامل سرقت ادبی در مقالات و یا عدم رعایت اصول اخلاقی نویسندگان در هر مرحله از بررسی مقالات ، طبق دستورالعمل کمیته اخلاق کشوری و آیین نامه COPE  انجام خواهد شد.
فرآیند حذف یا انصراف
- درخواست حذف یا انصراف تا قبل از دریافت پذیرش بوسیله نامه کتبی امضا شده توسط همه نویسندگان و ذکر علت حذف یا انصراف پس از تایید سردبیر نشریه انجام خواهد شد.
- حذف یا تغییر اطلاعات مندرج در مقاله پس از چاپ به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.