راهنمای نویسندگان

   مراحل ارسال مقاله
    پذیرش مقاله دراین نشریه فقط به صورت الکترونیک صورت می­گیرد. مراحل ارسال مقاله به­ صورت الکترونیک دربخش «ارسال مقاله» سایت مجله به آدرس https://rsph.uma.ac.ir/   ذکرشده است.

لازم به ذکر است که تمامی مقالات باید بصورت متن کامل  انگلیسی و فارسی ارسال شوند 
 
    شرایط پذیرش انواع مقالات 
    مقاله پژوهشی اصیل(Original Research)  حاصل یافته‌های پژوهشی نویسندگان که دارای حداکثر ۳۵۰۰ کلمه فارسی( بدون لحاظ چکیده و منابع) و 1۰۰۰ انگلیسی، ۵ جدول و شکل و نمودار، حداقل ۱۵ منبع و حداکثر ۴۰ منبع باشد.
  مقالات مروری (Review Article)و مرور سیتماتیک، متا آنالیز پذیرفته ­شده از نویسندگان شناخته ­شده با تجربه کافی در موضوع و صاحب تالیفاتی در مورد آن و نیز مراجعه به تعداد قابل قبولی از منابع (حداقل ۴۰ مورد) و حداقل ۳ رفرنس از نویسنده مسوول یا نویسنده اول دارای حداکثر ۴۰۰۰ کلمه و حداکثر ۵ جدول و شکل باشد.
  گزارش موردی (Case Report ) موارد استثنایی دارای جنبه‌های آموزشی و تحقیقاتی که در هر شماره حداکثر یک مورد چاپ می‌گردد. این نوع مقالات باید دارای حداکثر ۱۵۰۰ کلمه و حداکثر ۳ شکل یا جدول و حداقل ۱۰منبع  و حداکثر ۲۵ منبع باشد.
  نامه به سر دبیر ( Letter to editor ) حداکثر ۵۰۰ کلمه در ارتباط با مقالات یا نوشته‌های مجله همراه با پاسخ نویسنده مقاله به چاپ خواهد رسید. مجله در انتخاب و چاپ این نامه‌ها آزاد می باشد .
  نامه علمی ( Short Communication ) حداکثر ۱۰۰۰ کلمه در ارتباط با موضوعات تحقیقاتی یا یافته های جالب تحقیقات در حال انجام است.
 
  دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات پژوهشی
- به هنگام ارسال یا ویرایش پرونده مقاله دقت داشته باشید که فرم تعهد نامه نویسنده یا نویسندگان تکمیل شده و ساختار مجله بطور کامل رعایت شده باشد. چکیده فارسی و انگلیسی و کلید واژه های فارسی و انگلیسی و همچنین مشخصات خواسته شده نویسنگان به دقت در جای مناسب نوشته شوند. مقالات فاقد این اطلاعات علیرغم دریافت تایید ارسال، در سیستم بررسی وارد نشده و به نویسنده ارجاع داده می شود .
- کل متن به صورت یک ستونی و در کاغذ  با فواصل مساوی ۳ سانتیمتر از بالا، پایین، چپ و راست صفحه تایپ شوند. برای تایپ قسمت های مختلف مقاله به شرح زیر عمل نمایید :
  الف) تمام متون فارسی باید با فونت B Mitra و تمام متون انگلیسی با فونت Times New Roman تایپ شوند.در صورت احتیاج، فونت‌های فوق را از سایت www.fontsfa.com دریافت کنید. قالب ارسال مقاله
  ب) فواصل خطوط در تمام مقاله ۱ واحد باشد .
  ج) فایل اصلی باید دارای ۴ قسمت مجزای صفحه جلد(۱صفحه)، صفحه اول(۱ صفحه)،متن اصلی(۳ تا ۵ صفحه)صفحه اشکال(حداکثر ۲ صفحه) باشد .
  د) فایل بدون نام نویسندگان باید دارای ۳ بخش مجزای صفحه اول، متن اصلی و صفحه اشکال باشد (نکته: توجه کنید که هیچ گونه مشخصاتی از نویسندگان در آن وجود نداشته باشد).
   مشخصات نویسنده مسئول با فرمت (نام، نام خانوادگی، درجه علمی، رشته تحصیلی یا تخصص، شماره همراه، شماره محل کار، آدرس آکادمیک و آدرس پست الکترونیک) به طور کامل درج شود .
  نکته) آدرس آکادمیک به این صورت نوشته می شود: نام گروه، نام بخش، نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر، کشور .
  اطلاعات نویسندگان دیگر با فرمت (نام، نام خانوادگی، درجه علمی و عنوان رشته تحصیلی و آدرس آکادمیک) به طور کامل درج شده و ترتیب قرار گرفتن نام آنها مشخص شود .
  
راهنمای نگارش انواع مقالات
 
الف) مقاله پژوهشی اصیل ( Original Research Article):
 
  صفحه عنوان(Title Page ):  شامل عنوان‌های کامل و مکرر مقاله  ( Running title )، نام و نام خانوادگی، مرتبه‌‌ علمی نویسندگان، نام مؤسسه ­یا محل کار (مرکز تحقیقات، پژوهشکده؛ دانشکده، دانشگاه یا محل اشتغال)، تعیین نویسنده­ مسئول به همراه نشانی پستی، شماره‌های تلفن و نمابر محل کار، تلفن همراه و پست الکترونیکی. تمامی این مشخصات باید به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود
 نکته ۱ :از آوردن اختصارات (Abbreviation) در عنوان خودداری شود.
 چکیده(Abstract ) : باید معرف محتوای اصلی مقاله باشد و الزاماً باید ساختارمند بوده (Structured abstract ) و بیش از ۲۵۰ کلمه نباشد. چکیده مقاله شامل زیرعنوان های ذیل است: اهداف، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه‌گیری و کلیدواژه ها
 نکته ۲: کلیدواژه ها بایستی در برگیرنده ۳ تا ۵ واژه کلیدی بر اساس MESH  باشد. 
 نکته ۳ :چکیده انگلیسی ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ کلمه مبسوط  و باید منطبق با ساختار چکیده مقاله فارسی به انضمام آدرس، تلفن و آخرین مرتبه علمی و نام سازمان متبوع (Affiliation) به انگلیسی تنظیم شود.
در تنظیم چکیده موارد زیر رعایت شود:
  - در مواد و روش ها، نوع پژوهش، طرح پژوهش (Research Design) ، زمان و مکان اجرا، جامعه پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، و روش آماری تحلیل یافته ها آورده شود
  - در یافته های مقالات کمی، نتایج مهمترین اهداف پژوهش همراه با ذکر مقادیر عددی (میانگین و انحراف معیار) ، (p- value) در صورت معنی دار بودن تفاوت ها یا ارتباط ها بیان شوند. و در یافته ها ی مقالات کیفی، قسمت یافته ها در رابطه با سؤال اصلی پژوهش توصیف شده و حمایت یافته ها با روایت از شرکت کنندگان، طبقات، مفاهیم یا درونمایه های اصلی با زیر مجموعه آنها به همراه نقل قول های مستقیم مشارکت کنندگان یا داده های اولیه ثبت شده  توضیح داده می شود.
  - درنتیجه گیری به جمع بندی نویسنده در مورد پاسخ به سوال پژوهش بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه و پیشنهاد کاربردی اشاره شود.
 
مقدمه(Background and Aims ) :
 در مقالات اصیل (کمی و کیفی) در برگیرنده بیان موضوع یا پدیده مورد نظر، ضرورت، اهمیت انجام مطالعه و نیز مرور بر متون مرتبط با موضوع مورد بررسی، بیان شکاف و فاصله موجود در دانش و تحقیقات کنونی است. همپنین لازم است هدف یا سوال اصلی پژوهش به صورت صریح و روشن در انتهای مقدمه ذکر گردد . در مقالات کیفی تبیین ضرورت مطالعه پدیده به روش کیفی نیز لازم است.
 
مواد و روش ها ( Method ) :
 در مقالات اصیل کمی: لازم است این قسمت در برگیرنده ی نوع مطالعه، زمان و مکان انجام پژوهش، جامعه آماری و جمعیت نمونه، حجم نمونه، روش نمونه گیری و در صورت ضرورت، معیارهای ورود مطالعه، شیوه انجام کار، شرایط انتخاب نمونه و دلایل آن، روش های گرد آوری داده ها و توضیح ابزار مورد استفاده و چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار ، نرم افزارآماری و نسخه آن، آزمون های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها و دلایل کاربرد آن باشد .
 درصورت استفاده از پرسشنامه لازم است مشخص گردد که آیا پرسشنامه استاندارد است که توسط دیگران ساخته شده و یا توسط پژوهشگر ساخته شده است.

  • درصورتیکه از پرسشنامه ی استاندارد استفاده شده است ذکر سازنده ، روایی و پایایی اولیه آن ضروری است همچنین لازم است فرآیند هنجاریابی آن در ایران نیز توضیح داده شود.
  •  درصورتیکه پرسشنامه محقق ساخته می باشد، فرآیند آماده سازی آن باید شرح داده شود. شرح جامعی از بخش های مختلف پرسشنامه، حیطه های موردبررسی، تعداد و نوع سوالات به تفکیک حیطه ها و بخش های مختلف، نحوه ی پاسخگویی به پرسش ها (مقیاس لیکرت یا پاسخ بلی و خیر یا .... ) و شیوه نمره گذاری (نمره ۱ تا ۵ یا صفر و یک یا ... ) توضیح داده شود. شیوه اعتبار یابی مشخص شود و توصیف دقیق فرآیند اجرایی برای رواسازی آن توضیح داده شود . چگونگی تعیین روش های مورد استفاده برای تأمین پایایی پرسشنامه وگزارش نتایج آزمونها ی آماری به کارگرفته شده جهت سنجش پایایی توضیح داده شود.
در مقالات اصیل کیفی روش باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل در باره:
  • طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال تحقیق، زمان و مکان یا محیط طبیعی مطالعه، نحوه دستیابی به مشارکت کنندگان و ویژگی های آنها
  • روش یا نحوه ورود پژوهشگر به عرصه طبیعی مطالعه، توضیح کامل در مورد روش ها و مراحل تولید یا جمع آوری داده ها، نحوه و معیار اشباع یا اتمام جمع آوری داده ها، توضیح روش های بکار رفته در تعیین اعتبار ودقت داده ها (مقبولیتcredibility ، تایید پذیری Conformability ، قابلیت انتقال Transferability و قابلیت وابستگی Dependability  و ملاحظات اخلاقی)
  • نحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهای کامپیوتری (در صورت استفاده)، روش ها آنالیز داده ها و تناسب آن با روش مطالعه باشد.
 یافته ها(Results ):
 
در مقالات اصیل کمی:

    باید به صورت متن، جداول، نمودار یا تصاویر به ترتیب ارایه شده در متن باشد، داده های جداول نباید در متن دوباره تکرار شوند. در متن حتماً به جداول آدرس داده شود. اصل نمودارها و منحنی‌ها به زبان فارسی تنظیم شود. عنوان جداول در قسمت بالای آن و عناوین شکل­ها و نمودارها در پائین آن‌ها نوشته شوند. درموارد استفاده از آمار توصیفی لازم است مقادیر فراوانی ودرصد فراوانی، هر دو ذکر شود.
 
در مقالات اصیل کیفی:

   قسمت یافته ها در رابطه با سؤال اصلی پژوهش توصیف شده و حمایت یافته ها با روایت از شرکت کنندگان توضیح داده می شود. بنابراین۱ - ابتداء براساس الگو ریتم و روش آنالیز انتخاب شده در مطالعه گزارش مختصری از یافته ها در هر مرحله بیان شود. ۲- سپس طبقات، مفاهیم یا درونمایه های اصلی با زیر مجموعه آنها به همراه نقل قول های مستقیم مشارکت کنندگان یا داده های اولیه ثبت شده بیان و توضیح داده شوند. ۳- در آخر متناسب با سوال یا سوالات پژوهش (معنی و یا فرآیند پدیده مورد مطالعه)، یافته های مطالعه تبیین شوند، به طوریکه معنی تبیین شده و یا نظریه اساسی برآمده از داده های مطالعه و نشان دهنده ارتباط منطقی و روشن مفاهیم، درونمایه ها، طبقات یا متغیر اصلی باشند .
 
بحث(Discussion) :
در انواع مقالات اصیل این بخش با معرفی مختصری از مطالعه و نتایج اصلی آن آغاز شود و درادامه ابتدا تفسیر نویسنده از مهمترین یافته های مطالعه ارائه گردد . نتایج با یافته های پژوهش های مشابه داخلی و خارجی مقایسه شود لازم است استدلال نویسنده از تفاوت ها و شباهت های نتیجه ی مطالعه حاضر با مطالعات مرور شده توضیح داده شود . از بحث در مورد یافته های جدیدی که در قسمت نتایج به آن اشاره نشده خودداری شود. در انتهای بحث به نقاط قوت و ضعف و محدودیت های مطالعه اشاره شود. محدودیت ها ممکن است در ارتباط با تعمیم پذیری نتایج، اثر بخشی متغیر مستقل برمتغیر وابسته، میزان بازگشت پرسشنامه ، دستیابی به نمونه ها و مشکلات ابزار ومشکلات جمع آوری اطلاعات باشد . پیشنهاداتی کاربردی بر اساس نتایج مطالعه ی کنونی و مطالعات آینده ارائه گردد .

 نتیجه گیری: (Conclusion)
    در انتهای مقاله بایستی در قسمتی با عنوان نتیجه گیری و ضمن یک یا دو پاراگراف، پیام نهایی مقاله که در واقع نتیجه کاربردی مقاله است به روشنی بیان می شود.

تشکر و قدردانی  (Acknowledgments) :
در صورت نیاز از کلیه‌ی افراد یا سازمان هایی که در تدوین مقاله، گردآوری مطالب با کمک های مالی و یا تکنیکی همکاری نموده اند، تشکر به عمل آید.

منابع(References ):
   فهرست منابع باید بر اساس الگوی ونکوور (عددی Numerical ) نوشته شود و شماره منابع در اولین بکارگیری در متن مقاله، در داخل کروشه [ ] و پیش از نقطه انتهای جمله، مشخص شود. در مواقعی که به دنبال عبارتی چندین منبع ذکر می شود شماره گذاری از چپ به راست نوشته شود.
ملاحظات اخلاقی(Ethical Code):
    ذکر کد اخذ شده از کمیته های بین المللی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی و تاییدیه اخلاقی از مبادی ذی­ربط  برای تمامی مقالات به جز مقالات مروری ضروری است.

حامی  مالی(Funding):
 منبع، سازمان با شخصی که تامین کننده مالی مطالعه است، ذکر می شود.

مشارکت نویسندگان(Contribution Author ):
    سهم نویسندگان(جایگاه نویسنده/ مشارکت نویسنده در مطالعه بر اساس شرایط نویسندگی) ذکر گردد.

شرایط نویسندگی: نویسنده می بایست حایز همه شرایط نویسندگی باشد، شرط اول: ارایه ایده پژوهشی یا طراحی مطالعه   یا جمع آوری داده یا آنالیز داده ها  شرط دوم: نوشتن نسخه مقاله یا بازبینی اولیه شرط سوم:تایید نسخه نهایی

تعارض منافع: (Conflict of Interest) نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله،  یا بدست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کنند. بیان واضح تعارض منافع منجر به رد شدن اتوماتیک مقاله نمی شود، با این‌حال مایلیم از آن مطلع باشیم . چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله اضافه شود :
  “هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است. “

ب) مقاله مروری ( Review Article ) :
عنوان: به گونه ای ارائه گردد که نوع مرور را مشخص نماید؛ به عنوان مثال مروری بر متون، مرورسیستماتیک کمی، کیفی یاترکیبی .

چکیده: چکیده همانند مقالات پژوهشی اصیل ساختارداربوده و شامل مقدمه (اهداف و زمینه مطالعه)، روشهای مرور و منابع داده ها، یافته هاو نتیجه گیری است .

مقدمه : لازم است در بر گیرنده زمینه وعلت انجام مطالعه، چارچوب تئوریکی یا مفهومی باشد .

روش: روشهای مرور باید در برگیرنده قسمت های زیرباشد :

هدف: بیان هدف/ اهداف مرور شامل: عنوان مرور/ سئوالات/ فرضیات یا فرضیه

طراحی مطالعه: شامل تعیین نوع مرور (توصیف طراحی و روشهایبکار رفته و منابع مرجع). در صورت استفاده از روش شناسی خاص مانند متا آنالیز باید مراحل و گام های بکار گرفته شده، توصیف شود .

روش های جستجو: شامل استراتژی جستجو/ معیارهای ورود و خروج، بانک های اطلاعاتی جستجو شده، کلمات کلیدی، زبان مقالات مورد بررسی، ذکر تاریخ مطالعات جستجو شده.

 ارزیابی کیفیت: شامل توصیف روش های مورد استفاده و دلایل انتخاب و یا خروج مطالعات، معیارهای ممیزی
 شیوه خلاصه سازی داده ­ها: خلاصه کردن مطالعات انتخابی در مرور و مطالعات خارج شده در جداول جداگانه. در این قسمت مرور سیستماتیک باید توصیفی ازفرآیند/فرآیندها باشد .

 سنتز: این قسمت شامل توصیف فرآیندهای بکار گرفته برای سنتز نتایج است.

 یافته ها :نتایج مرور باید با استفاده از سر تیترهای مناسب گزارش شود و توصیف مفهومی یا تئوریکی مفاهیم یافته شده در متون ارائه گردد.

 بحث : لازم است بحث با نقاط قوت و ضعف شواهد ارائه شده آغاز گردد و در ادامه ترسیم کاربرد عملی و نظری یافته های بدست آمده در مرور سیستماتیک توضیح داده شود .

 تشکر وقدردانی(Acknowledgments)، تعارض منافع (Conflict of Interest) و منابع( References) مطابق مقالات اصیل تنظیم گردد.
 
  ج) گزارش مورد(Case Report ):
شامل چکیده (بدون ساختار)، کلمات کلیدی، معرفی مورد یا موارد ، بحث، تشکر و قدردانی، تعارض منافع و منابع با حداکثر ۱تا۴ عکس یا جدول باشد. مستندات ضروری مربوط به مورد یا موارد مانند گزارشات پاتولوژیک ، نتایج آزمایشگاهی و عکس ها در هنگام ارسال مقاله باید ضمیمه گردد.

د) گزارش کوتاه ( Short/ Brief Communication ) :
ساختار این مقالات مشابه مقالات تحقیقاتی اصیل کمی با تعداد کلمات کمتر است.
 
 نحوه نگارش منابع
 
  - فهرست منابع مقاله باید فقط به زبان انگلیسی بوده و منابع استفاده شده فارسی درمقاله نیز باید به زبان انگلیسی برگردان شود. هنگام ذکر اسامی نویسندگان مقالات ویا کتابها، مشخصات شش نویسنده اول به طور کامل نوشته شده و پس از آن عبارت et al درج می گردد .
تذکر: لازم است نویسندگان از جدید ترین منابع حتی الامکان در ۵ سال اخیر استفاده نمایند. 

مجلات :
  - Nasirzadeh A, Basiri Moghadam M, Basiri Moghadam K. The Effect of Purslane Ointment on Chronic Musculoskeletal Pain in the Elderly. Horizon Med Sci. ۲۰۱۹; ۲۵ (۳):۲۴۴-۲۵۴
 
  کتاب :
  - Edelman CL, Mandle CL. Health Promotion throughout the Life Span. St. Louis: Mosby; ۱۹۹۸: ۱۴۵-۱۶۳.

 فصلی از یک کتاب :
  - Philips SJ, Whisnant. Hypertention and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM. (editors) Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis Management. ۲nded. New York: Raven Press; ۱۹۹۵: ۴۶۵-۷۸.
 
ترجمه کتاب :
  - Sheridan MD. Children developmental progress …. Translated by Mohammad Ghahramani and Alireza Atarodi.Mashad, Gonabad: Marandiz, ۱۳۸۲.

مطالب کنفرانس :
  - Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceeding of the ۱۰thInternational Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; ۱۹۹۵; Oct ۱۵-۱۹, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; ۱۹۹۶

 پایان‌نامه :
  - Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington University; ۱۹۹۵.

نسخه الکترونیک مقاله :
  - Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] ۱۹۹۵ Jan-Mar [cited ۱۹۹۶ Jun ۵]; ۱(۱): [۲۴ screens]. Available at: URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.