اصول اخلاقی انتشار مقاله

اخلاق نشر

نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی ورزشی به صاحب امتیازی دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم تربیتی و ر وانشناسی اردبیل، متعهد به اعمال اخلاق نشر بر اساس کدهای اخلاقی کمیته بین المللی اخلاق نشر و همچنین راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی است.
شما می‌توانید این کدهای اخلاقی را در این لینک مطالعه فرمائید.


راهنما و نمودارهای اخلاق نشر

نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی ورزشی به صاحب امتیازی دانشگاه محقق  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی محقق اردبیلی، متعهد به اجرا و پیروی از راهنماها و نمودارهای اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این نمودارها و راهنماها جهت کمک به سردبیران، داوران و نویسندگان در روند انتشار طراحی شده است. همچنین نشان‌دهنده سیاست‌های نشریه در هنگام بروز تعارض است. شما می توانید جهت مطالعه این نمودارها و توضیحات بیشتر به این لینک  مراجعه نمایید.