فرایند پذیرش مقالات


   مراحل ارسال مقاله
    پذیرش مقاله دراین نشریه فقط به صورت الکترونیک صورت می­گیرد. مراحل ارسال مقاله به­ صورت الکترونیک دربخش «ارسال مقاله» سایت مجله به آدرس https://rsph.uma.ac.ir/  ذکرشده است. لازم به ذکر است  مقالات باید بصورت انگلیسی و فارسی تمام متن ارسال شوند. 
 
    شرایط پذیرش انواع مقالات مورد پذیرش
    مقاله پژوهشی اصیل(Original Research)  حاصل یافته‌های پژوهشی نویسندگان که دارای حداکثر ۳۵۰۰ کلمه ( بدون لحاظ چکیده و منابع)، ۵ جدول و شکل و نمودار، حداقل ۱۵ منبع و حداکثر ۴۰ منبع باشد.
  مقالات مروری (Review Article)و مرور سیتماتیک، متا آنالیز پذیرفته ­شده از نویسندگان شناخته ­شده با تجربه کافی در موضوع و صاحب تالیفاتی در مورد آن و نیز مراجعه به تعداد قابل قبولی از منابع (حداقل ۴۰ مورد) و حداقل ۳ رفرنس از نویسنده مسوول یا نویسنده اول دارای حداکثر ۴۰۰۰ کلمه و حداکثر ۵ جدول و شکل باشد.
  گزارش موردی (Case Report ) موارد استثنایی دارای جنبه‌های آموزشی و تحقیقاتی که در هر شماره حداکثر یک مورد چاپ می‌گردد. این نوع مقالات باید دارای حداکثر ۱۵۰۰ کلمه و حداکثر ۳ شکل یا جدول و حداقل ۱۰منبع  و حداکثر ۲۵ منبع باشد.
  نامه به سر دبیر ( Letter to editor ) حداکثر ۵۰۰ کلمه در ارتباط با مقالات یا نوشته‌های مجله همراه با پاسخ نویسنده مقاله به چاپ خواهد رسید. مجله در انتخاب و چاپ این نامه‌ها آزاد می باشد .
  نامه علمی ( Short Communication ) حداکثر ۱۰۰۰ کلمه در ارتباط با موضوعات تحقیقاتی یا یافته های جالب تحقیقات در حال انجام است.

سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر :
  چنانچه در معرفی کتاب و یا مجله، یک سازمان به عنوان نویسنده و یا ناشر باشداز نام آن بجای نام نویسنده(گان) استفاده شده و بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می گردد .