اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر لطفعلی بلبلی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فیزیولوژی ورزشی

مدیر مسئول

دکتر رضا فرضی زاده
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه

دکتر لطفعلی بلبلی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فیزیولوژی ورزشی

  • l_bolboliuma.ac.ir
دکتر معرفت سیاه کوهیان
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر فرهاد رحمانی نیا
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر علی حیدریان پور
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر آمنه پوررحیم
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر رقیه افرونده
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر فرناز سیفی
دانشیار گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فیزیولوژی ورزشی

  • f.seifyuma.ac.ir
دکتر حمید آقا علی نژاد
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر وحید ساری صراف
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، ایران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر رضا فرضی زاده
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

مدیر اجرایی

نیما حسن زاده
دانشجو استعداد درخشان دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

مدیر داخلی

باقر شجاع
دانشجوی دکتری استعداد درخشان فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

مدیر فنی

دکتر احمد فصیحی
دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

  • ahmad.fasihiyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر ولی محمدی
دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی

دکتر هادی نوبری
دانشگاه اکسترمادورا اسپانیا