اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر لطفعلی بلبلی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فیزیولوژی ورزشی

مدیر مسئول

دکتر رضا فرضی زاده
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فیزیولوژی ورزشی

مدیر داخلی

دکتر رقیه افرونده
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دانشگاه محقق اردبیلی

فیزیولوژیست ورزشی

  • froundehuma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر لطفعلی بلبلی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فیزیولوژی ورزشی

  • l_bolboliuma.ac.ir
دکتر معرفت سیاه کوهیان
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر فرهاد رحمانی نیا
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر حمید آقا علی نژاد
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر علی حیدریان پور
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر وحید ساری صراف
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، ایران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر رقیه افرونده
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر آمنه پوررحیم
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فیزیولوژی ورزشی

دکتر فرناز سیفی
دانشیار گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فیزیولوژی ورزشی

  • f.seifyuma.ac.ir
دکتر رضا فرضی زاده
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

کارشناس نشریه

باقر شجاع
دانشجوی دکتری استعداد درخشان فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

مدیر فنی

دکتر احمد فصیحی
دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

  • ahmad.fasihiyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر ولی محمدی
دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر هادی نوبری
دانشگاه اکسترمادورا اسپانیا